Pravidla / Rules

Pravidla platná pro ročník 2018 / Rules valid for season 2018

1.      Obecné / General

Pro účast na akci Bosnian Warrior Rally není třeba profesionální jezdecké licence.

Účastníci se akce zúčastní dobrovolně a na vlastní riziko.

Účastníci a jejich doprovod se chová ohleduplně, jak při závodu, tak v ubytování. Každý startující je zodpovědný za sebe, svůj doprovod a své vybavení, včetně motocyklu.

Je zakázáno účastnit se závodu pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek. Pořadatel může při porušení startujícího vyloučit ze soutěže. Startovné se v takovém případě nevrací.

Účastníci dodržují pokyny organizátorů a jejich podpůrného týmu. V případě porušení tohoto pravidla může být účastník vyloučen organizátorem z další účasti na rallye. V takovém případě se startovné nevrací.

V případě vzniku majetkové újmy jezdci nebo jeho doprovodu účastník nebude požadovat náhradu vzniklé škody po pořadateli.

Souhlas s pravidly jezdec vyjádří svým podpisem při administrativních přejímkách.

The Bosnian Warrior Rally is licence-free event.

Participants take part the event voluntarily and on their own risk.

Participants and their support behave thoughtful both in race and in bivouac. The participants are responsible for behaviour of himself, his support and his equipment including motorbike.

It is forbidden to participate the competition under the influence of alcohol, drugs or another narcotics. In case of violation can organizer exclude the participant from further rally. The entry fee will not be returned.

Participants are required to follow the instructions of the organizers and staff. In the case of violation of these, participant may be exluded from further participation in the rally. The entry fee will not be returned.

In case of property damage of participant or his team/support they will not demand compensation from the organizer.

The agreement with rules confirm the participant with his signature during the administration.

2.    Vybavení/ Equipment

Každý startující má povinnost mít při jízdě na motocyklu na hlavě helmu, a to jak v etapě, tak mimo ni, např. v depu. Jezdec je dále vybaven dalšími ochrannými prvky, jako jsou chrániče, rukavice, brýle a další. Do každé etapy startuje závodník s funkčním plně nabitým telefonem. Dále je jezdec povinen mít u sebe v průběhu etap: lékárničku, alespoň 1 litr vody, kartičku s telefonními čísly na pořadatele, platné doklady (pas/OP, řidičský průkaz, technický průkaz motocyklu, zelenou kartu).

Jezdec startuje pouze na motocyklu, který prošel technickými přejímkami. Minimální dojezd motocyklu musí být 150 km (doporučujeme alespoň 180 km).

Při všech servisních pracích v depu je jezdec povinen umístit pod motocykl absorpční/ekologickou podložku.

Every participant has to wear motorcycle helmet while riding a motorbike. The rider also wears protection, f.e. protectors, gloves, googgles and more. Working mobile phone with fully charged battery is required at the start of every stage. Participant is obliged to have on person during stages: firs-aid kit, at least 1 litre of water, the card with phone numbers to organizers, valid documents (passport/ID card, driving license, vehicle registration papers, green card).

The rider can start only with motorbike which passed scrutineering. Minimum fuel range must be 150 km (recommended 180 km at least).

Before any service/repair the participant is obliged to place under the motorbike special absorption/ecological pad.

3.    Kategorie/ Categories

Bosnian Warrior je otevřen pouze pro motocykly. Motocykly jsou rozděleny do těchto kategorií:

 • M-1: do 450 ccm
 • M-2: 451 – 599 ccm
 • M-3: 600+ ccm
 • M-4: 2V

Dále je vypsána podkategorie M-veterán: věk v době akce 50 let a více.

The Bosnian Warrior Rally is opened only for motorbikes. Motorbikes are divided in these categories:

 • M-1: Under 450cc
 • M-2: 450cc – 599cc
 • M-3:  Over 600cc, single cylinder
 • M-4: Bicylinder

There is also subcategory M-veteran: age by that time 50 years and more.

4.    Startovní čísla, pořadí jezdců při startu/ Race numbers, starting order

Startovní čísla / Race numbers

Pořadatel zajistí každému jezdci 3 startovní čísla, která jezdec umístí vpředu na masku a na boky motorky, vlevo a vpravo. Po celou dobu závodu musí být čísla přilepená a čitelná. Žádná další čísla (např. z jiných závodů) nesmí být viditelná.

The  organizer will supply each pilot with 3 race numbers (1 front and 2 side). During whole event numbers must be affixed and legible. No other old residue numbers could be on the motorbike. (peel of, cross out)

Pořadí jezdců na startu / Starting order

Číslo je jezdci přiřazeno dle následujícího postupu: čísla 1-10 jsou přiřazena jezdcům z minulého ročníku, číslo 1 má absolutní vítěz loňského ročníku, číslo 2 absolutně druhý nejrychlejší jezdec loňska atd. Čísla 11 a dále se rozdělí dle pořadí přihlášených, tj. první přihlášený má číslo 11, druhý přihlášený 12 atd.

Pořadí startů v prologu bude chronologicky od nejnižšího čísla. Start první etapy bude vycházet z výsledků prologu, a to od prvního do desátého místa v opačném pořadí, od jedenáctého místa dle pořadí z prologu. V dalších etapách se postupuje analogicky, tj. prvních deset z předchozí etapy startuje v opačném pořadí, dále jezdci startují dle pořadí předchozího dne. Do pořadí se zahrnují i penalizace.

The numbers are assign to riders due to this procedure: numbers 1-10 are assign to riders from last year, which finished up to 10th place. Numbers 11 and more are assign due to order of applications.

The starting order of the prologue will be from the lowest number. The starting order of the first stage will be defined by results of the prologue. Riders start from 1st to 10th place from the prologue in reverse order, the rest (from 11th place to last) starts according to results of the prologue. Next stages starting order will be analogous to the first stage, from 1st to 10th place from the previous stage start in reverse order, the rest starts in classic order. Possible penalties are counted on the starting order.

5.    Trasy, rychlostní limity, penalizace / Routes, speed limits, penalizations

Trasy / Routes

VEŠKERÉ CESTY JSOU OTEVŘENY PRO BĚŽNÝ PROVOZ!!! Je vždy možné na komunikaci potkat auto, náklaďák, chodce, volná zvířata, motocykl v protisměru. Jezdec jede vždy tak, aby byl schopen se bezpečně vyhnout nehodě. Jezdci dbají zvýšené opatrnosti zejména ve vesnicích a v blízkosti usedlostí.

Odbočení z roadbooku může znamenat jízdu zakázaným nebo nebezpečným terénem. Účastník je seznámen s tím, kde není vhodné opouštět cestu. V případě nejasnosti účastník kontaktuje organizátora.

THE ROUTE IS ALWAYS OPEN TO TRAFFIC!!! It is always possible to have pedestrians, cars, trucks, free domestic animals and even other competitors walking or running in opposite direction. The participants ride so that he could safety avoid potencial accident. Riders pay extra attention near villages and homesteads.

Differ from the road book can lead to ride trough prohibited or dangerous area. Each participant is informed which routes are not recommended to leave. In case of doubt participants contacts the organizer.

Rychlostní limity / Speed limits

Účastníci i jejich doprovodné týmy dodržují dopravní předpisy Federace Bosny a Hercegoviny, včetně maximálních rychlostí. Maximální povolené rychlosti jsou dle dopravních předpisů:

 • v obci – 50 km/hod,
 • mimo obec – 80 km/hod.

Limity v některých částech měřených úseků budou uvedeny v roadbooku. Dodržování rychlostních limitů bude namátkově kontrolováno. Při nedodržení limitů čeká jezdce penalizace.

During the whole event all participants and their teams have to obey on the traffic speed rules of Federation of Bosnia and Herzegovina. Speed limits for vehicles are:

 • in built up areas/villages – 50 km/h,
 • outside the built up areas/villages – 80 km/h.

During the special sections there are speed limit sections that will be described accurately on the road book.  The observation of speed limits will be random checked. Violation of speed limits will be penalize.

Penalizace / Penalty

Jezdec startuje v čas daný pořadatelem. Přesný čas udává časomíra na startu. Za dřívější start obdrží startující penalizaci 5 minut. Při opakovaném prohřešku se penalizace zvyšuje na 30 minut.

Jezdec, který neodstartuje do etapy, obdrží poslední platný čas daného dne + 120 minut. Jezdci, který se nedostaví na start do času jemu stanovenému,  stanoví nový startovní čas organizátor. Jeho čas etapy mu běží od původního stanoveného času startu a obdrží penalizaci 15 minut.

Každé překročení rychlostního limitu bude penalizováno dle následujících pravidel:

1) první překročení

 • o méně než 20 km/hod        penalizace 10 minut
 • o 20-40 km/hod                      penalizace 20 minut
 • o více než 40 km/hod           penalizace 60 minut

2) druhé překročení

 • o méně než 20 km/hod        penalizace 20 minut
 • o 20-40 km/hod                      penalizace 40 minut
 • o více než 40 km/hod           penalizace 120 minut

3) každé další překročení

 • o méně než 20 km/hod        penalizace 30 minut
 • o 20-40 km/hod                      penalizace 60 minut
 • o více než 40 km/hod           penalizace 180 minut

Překročení rychlostních limitů se jezdci načítá celkově za všechny etapy.

Jezdec je povinen v cíli zastavit. Nedodržení znamená penalizaci 30 minut. Cíl bude jasně označen cca 100 metrů předem značkou (bude upřesněna na rozpravě).

Jezdec, který nedokončí etapu, obdrží poslední platný čas daného dne + 30 minut.

The rider starts the stage at time which is given by the organisator. The accurate time is brought by timer at the start of the stage. Earlier start is penalized with 5 minutes penalty time. In repeated case the penalty increases by 30 minutes penalty time.

The participant who will not start the stage receives the last valid stage time of the day plus 120 minutes penalty time. The participant who does not start at the time given by organizer will get new starting time. His stage time counts from the original starting time plus 15 minutes penalty time.

Every violation of speed limit will be penalized due to these rules:

1) first violation: 

 • less than 20 km/h                   10 minutes penalty time
 • 20-40 km/h                               20 minutes penalty time
 • more than 40 km/h               60 minutes penalty time

 2) second violation

 • less than 20 km/h                   20 minutes penalty time
 • 20-40 km/h                               40 minutes penalty time
 • more than 40 km/h               120 minutes penalty time

3) every other violation

 • less than 20 km/h                   30 minutes penalty time
 • 20-40 km/h                               60 minutes penalty time
 • more than 40 km/h               180 minutes penalty time

The number of violation is counted overall through stages.

The participant is obliged to stop at the end of stage. Violation of this rule means 30 minutes penalty time. The end of stage will be marked about 100 meeters before with symbol (will be specified at briefing).

The participant who will withdraw from the stage receives the last valid stage time of the day plus 30 minutes penalty time.

 6.    Vyhodnocení / Results

Vyhodnocení každé etapy bude zveřejněno po každé etapě umístěním na vývěsce. Jezdci se započítává čistý čas dojezdu upravený o penalizace. V případě zajištění zdravotní pomoci jinému účastníku bude startujícímu tento čas zpětně odečten, tj. nebude započten do času dané etapy.

Celkové vyhodnocení proběhne na základě součtu časů jezdce z jednotlivých etap. První tři jezdci z každé kategorie obdrží trofej/cenu. Dále budou odměněni absolutně 3 nejrychlejší jezdci. Každý účastník, který dokončí závod obdrží upomínkový předmět.

Resuts of every stage will be published at visibly displayed sign. The rider gets net time of the stage adjusted with penalty time. Any stop for medical help that a rider gives to another rider during the stage will NOT count on the helper’s stage time.

Total results will be set by sum of all stage time of rider. There are cups for the 1st, 2nd and 3rd in every category.  Cups for 3 fastest riders overall. All participants who will finish the race will get medals/souvenirs.

7.    Asistence, zdravotní zajištění /Assistance, medical service

Asistence, tankování / Assistance, refueling

Asistence týmu, ostatních závodníků či místních je povolena.

Tankování si zajišťuje jezdec sám. Možnosti tankování na trase budou vyznačeny v roadbooku v doplňkovém sloupci.

Assistance from support team, other competitors or locals is permitted.

Refueling is responsibility only of the participant. Fuel Stations will be marked in the road book.

Zdravotní zajištění / Medical service

V rámci lékařského zajištění akce jsou k dispozici:

 • 4×4 ambulance s odbornou posádkou a vybavením
 • Paramedik na motocyklu

Jejich úkolem je zajištění prvotního ošetření a v součinnosti s organizátorem přeprava zraněného do místního zdravotnického zařízení. Zdravotníci jsou k dispozici 24 hodin denně.

V případě nehody/zranění je jezdec povinen tuto skutečnost nahlásit pořadateli. Pokud není ve stavu, kdy je toho schopen, mají tuto povinnost jezdci, kteří k nehodě přijedou.

Following medical service along the track will be available:

 • 4×4 ambulance on track
 • Paramedic on motorbike

Their responsibilities is to secure first aid and transportation to local medical facility (in cooperation with the organisator). Medics are available 24/7.

In case of accident the participant is obliged to inform the organizer. If it is not possible, any other participant who find injured person is obliged to inform the organizer.

 8.    Pojištění / Insurance

Účastníci NEJSOU pojištěni organizátorem. Jezdec je povinen sjednat si doplňkové cestovní pojištění, které kryje i zranění způsobená jízdou na motocyklu. Doporučujeme také doplňkové pojištění motocyklu, například proti krádeži.

Kopii smlouvy o cestovním/zdravotním pojištění (či jiného dokladu) účastník odevzdá u administrativních přejímek. Originál dokladu nosí jezdec při sobě v průběhu celé akce.

The participant is NOT insured by the organizer. Rider is obliged to arrange a private health insurance for abroad, which cover also injuries from caused by riding a motorbike. Also a supplementary insurance of the vehicle (f.e. including theft) is recommended.

Participant will submit a copy of his/her concluded aditional insrurance during pre-race administation. The rider is obliged to take original of insurance on person during whole event.

 

Tým organizátorů /Organizer, 20.1.2018